Everybody-up-6 - Google Drive

Cuốn sách "Everybody Up 6 Student book" do Oxford University Press xuất bản dành cho lứa tuổi từ 3 đến 14 (tương đương với mức mẫu giáo lớn và cấp tiểu học ở Việt Nam), bộ sách "Everybody Up" có khoảng 6 mức độ: (Trong đó Everybody Up Starter dành cho các em mẫu giáo lớn từ độ tuổi 3-5 tuổi, các em từ độ tuổi 5-14 tuổi: có thể học ở các mức cao hơn: Everybody Up 1, Everybody Up 2, Everybody Up 3,Everybody Up 4, Everybody Up 5, Everybody Up 6. Riêng các em mẫu giáo độ tuổi 4-5 tuổi ở mức khá có thể học được cuốn sách Everybody Up 1), các em lớp 5 dùng cuốn sách Everybody Up 5 student book, Everybody Up 6 student book.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.