Từ vựng tiếng anh theo chủ đề

Mặc dù trên thực tế có rất nhiều giáo trình, nhiều bài giảng video về việc học từ vựng, tuy nhiên suy xét cho cùng thì việc học từ vựng theo phương pháp hình ảnh, hoặc học từ gắn liền với câu, hoàn cảnh. và đặc biệt học từ vựng theo các chủ đề khác nhau sẽ giúp chúng ta nhớ và vận dụng tốt nhất. Nội dung của cuốn sách đi theo các chủ đề: Cardinal numbers - Số đếm Ordinal numbers - Số thứ tự Colour - Màu sắc Days - Ngày Months and Seasons - Tháng và mùa The Weather - Thời tiết Personal informations - Thông tin cá nhân Family - Gia đình Wedding - Đám cưới Every day activities - Các hoạt động hàng ngày Education - Giáo dục Subjects - Các môn học
You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.