LVCD 032 - Khánh Ly, Lệ Thu - Như Cánh Vạc Bay

Tiếng Sáo Thiên Thai - Khánh Ly, Lệ Thu.wav Tiếng Hát Dạ Lan - Khánh Ly.wav Hoài Cảm - Lệ Thu.wav Như Cánh Vạc Bay - Khánh Ly, Lệ Thu.wav Nắng Thuỷ Tinh - Khánh Ly.wav Tuổi Xa Người - Khánh Ly, Lệ Thu.wav Giọt Mưa Trên Lá - Khánh Ly, Lệ Thu.wav Hương Xưa - Lệ Thu.wav Cát Bụi - Khánh Ly.wav Hoa Rừng Ven Sông - Khánh Ly, Lệ Thu.wav Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay - Lệ Thu.wav Tiếng Thu - Khánh Ly.wav Lời Cảm Tạ - LVCD.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.