Asia 293 - Đặng Thế Luân, Tâm Đoan - Tuyết Lạnh (2010)

Sầu Tím Thiệp Hồng - Tâm Đoan, Đặng Thế Luân.wav Loài Hoa Không Vỡ - Tâm Đoan.wav Nếu Ta Đừng Quen Nhau - Tâm Đoan, Đặng Thế Luân.wav Tám Điệp Khúc - Đặng Thế Luân.wav Đôi Ngã Chia Ly - Tâm Đoan, Đặng Thế Luân.wav Những Đóm Mắt Hỏa Châu - Tâm Đoan.wav Về Dưới Mái Nhà - Tâm Đoan, Đặng Thế Luân.wav Lối Về Đất Mẹ - Đặng Thế Luân.wav Tuyết Lạnh - Tâm Đoan, Đặng Thế Luân.wav Phượng Vỹ - Tâm Đoan.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.