Hòa Tấu Guitar CD1

Scarborough Fair - Hoà Tấu.wav Romance De Amour - Hoà Tấu.wav Yesterday One More - Hoà Tấu.wav The Sound Of Silence - Hoà Tấu.wav Vực Sâu Của Số Phận - Hoà Tấu.wav With An Orchid - Hoà Tấu.wav Alice Has Blue Eyes - Hoà Tấu.wav Lời Tình Trong Mơ - Hoà Tấu.wav Cho Đến Mãi Mãi - Hoà Tấu.wav Those Flowers - Hoà Tấu.wav Muốn Yêu - Hoà Tấu.wav Gặp Gỡ - Hoà Tấu.wav From The Beginning Until Now - Hoà Tấu.wav Sau Lưng Anh - Hoà Tấu.wav Cửa Sổ Đầy Trăng - Hoà Tấu.wav Anh Yêu Em - Hoà Tấu.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.