KHCD032 - Lưu Bích - Hãy Nói Yêu Em Đêm Nay

Hãy Nói Yêu Em Ðêm Nay - Lưu Bích.wav Hoa Nào Không Phai - Lưu Bích.wav Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em - Lưu Bích.wav Cơn Mưa Tình - Lưu Bích.wav Khúc Thuỵ Du - Lưu Bích.wav Kỹ Niệm Trong Tôi - Lưu Bích.wav Tình Đã Phai - Lưu Bích.wav Cho Lần Cuối - Lưu Bích.wav Thu Vàng Trên Lối - Lưu Bích.wav Hoa Vàng Mấy Độ - Lưu Bích.wavYou are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.