Quy định cách ly & cô lập

1. Mục đích: Nhằm đảm bảo máy móc, thiết bị không thể phát sinh các nguồn năng lượng gây tổn thương/tai nạn cho người lao động trong khi thực hiện các hoạt động sửa chữa, bảo trì thông qua việc khóa và treo/dán cảnh báo (lock out & tag out). 2. Phạm vi: Áp dụng cho các cán bộ công nhân viên làm việc với các máy móc thiết bị tại Công ty có thể phát sinh một hoặc nhiều hơn các nguồn năng lượng sau đây: - Điện (hệ thống hoạt động bằng Động cơ hoặc điện); - Khí nén (thiết bị chạy bằng khí nén); - Hóa chất nguy hại; - Khi nóng có nhiệt độ, áp suất cao; - Các nguồn năng lượng khác phải được cách ly để ngăn chặn việc năng lượng phát ra không như mong muốn. 3. ĐỊNH NGHĨA, VIẾT TẮT 3.1. Định nghĩa - Lock-Out: Là khóa an toàn dùng để cách ly năng lượng từ nguồn đến các thiết bị máy móc. - Tag-out: Là nhãn thông tin dùng để gắn ngay lên bộ phận khóa hoặc trên thiết bị mà chúng ta đang khoá lại với mục đích thông báo lý do vì sao thiết bị này được khoá lại và ai đã khoá. Điều quan trọng nhất là tag-out dùng để cảnh báo nguy hiểm cho những người khác biết rằng thiết bị này đang được làm bảo trì, sửa chữa,... - Lockout Tagout: cách ly - cảnh báo an toàn 3.2. Viết tắt - QLTB & CĐ: Quản lý thiết bị và cơ điện. - P.HCNS: Phòng Hành chính nhân sự. - MMTB: Máy móc thiết bị. - CBCNV: Cán bộ công nhân viên. 4. TÀI LIỆU THAM KHẢO - Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13. - ISO 45001: 2018 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp- Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.